Landstingspolitiskt program

En trygg, modern och jämställd hälso- och sjukvård

INLEDNING

Miljöpartiet de gröna är ett humanistiskt och feministiskt parti och vår sjukvårdspolitik utgår i från de tre solidariteterna i vårt partiprogram:

 Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

Solidaritet med kommande generationer

Solidaritet med världens alla människor

Vår avsikt är att inte lämna skulder efter oss, vare sig ekonomiska eller miljömässiga.

Miljöpartiets mål för en grön hälso- och sjukvård är att den ska vara hälsofrämjande, jämlik och modern. Vården ska hålla god kvalitet, fördelas efter behov och vara solidariskt finansierad även om driftsformen kan variera.

 

Patienten ska stå i fokus och vården ska ges utifrån en helhetssyn på individen.

Patientens självbestämmande och delaktighet är en viktig del av hälso- och sjukvården, en demokratifråga. Samverkan ska ske med den enskilde individens bästa för ögonen.

Miljöpartiet har satt tydliga gröna avtryck i landstinget i Kalmar län den gångna mandatperioden. Exempelvis kan nämnas sprutbytesprogram, vård till asylsökandes och papperslösa, ett ökat patientinflytande och självbestämmande inom vården samt reella och hållbara miljö- och energieffektiviseringar. Satsningar som handlar om solidaritet, miljö och demokrati – satsningar som inte hade gjorts utan Miljöpartiet. Och på den vägen vill vi fortsätta att arbeta.

Miljöpartiets sjukvårdspolitik lägger stor vikt vid att samarbetet mellan kommunerna och landstinget sker för patientens bästa. Kostens stora betydelse för hälsan är viktig såväl innehållsmässigt som miljömässigt. Miljö och estetisk utformning, så kallad evidensbaserad hälsodesign ska tillämpas vid byggande för att främja läkandets processer. Allt byggande ska ske utifrån evidensbaserad hälsodesign, det vill säga metoder för att bygga hälsofrämjande, läkande och för minska upplevelse av stress och smärta. Man ska också se till möjligheten att etablera takträdgårdar vid ny- eller ombyggnation.

Som helhet utgår verksamheten inom landstinget från ett folkhälsoperspektiv med en strävan efter jämlikhet och jämställdhet inom hälso- och sjukvården.

Den ökade ohälsan ser vi i Miljöpartiet som ett uttryck för att samhället i grunden måste förändras. Att hitta genomgripande lösningar på detta problem är en stor och viktig del av vad hela vår politik går ut på. En bra miljö är en förutsättning för god hälsa. Därför är ett aktivt miljöarbete en viktig del av hälso- och sjukvårdens verksamhet.

I dagsläget styr Miljöpartiet tillsammans med (S) och (V) ett av Sveriges bäst rankade landsting. Patienterna rankar sjukvården i Kalmar som mycket högt i landet i den nationella patientenkäten. Vi har korta köer och den mycket god tillgänglighet. Men vi har fortfarande mycket kvar att förändra för att landstinget och hälso- och sjukvården ska vara långsiktigt hållbar.

 

HÄLSA

En bra folkhälsopolitik bidrar till att människor mår bättre, blir sjuka i mindre utsträckning och inte behöver söka lika mycket vård. Den medverkar till att människor

har möjlighet att utvecklas utifrån sin verkliga kapacitet, fysiskt, psykiskt och socialt.

Miljöpartiet vill satsa på ett långsiktigt nationellt program för folkhälsa.

Det är då prioriterat med ett aktivt arbete för att friska ska hålla sig friskare och att de som är sjuka ska vidhålla god hälsa och inte försämras. Arbetet ska vara evidensbaserat eller bygga på nationell eller internationella erfarenheter med goda resultat.

Möjligheten att upprätthålla en god hälsa bygger på en välfungerande struktur på samhället alla nivåer, allt från att stimulera goda matvanor, möjligheter att röra på sig i sitt närområde, en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik till en välfungerande sjukvårdsrådgivning.

Att bevara hälsan ska vara ledstjärnan inom vården. Givetvis ska sjukvården stå rustad för alla typer av ohälsa och sjukdom, men mer fokus än idag bör vara på hälsa och förebyggande arbete. Inom de alternativa terapierna finns många inslag, som används för egenvård och förebyggande hälsovård. Gränsen mellan alternativ- och skolmedicin förändras ständigt. Allt fler yrkesgrupper har legitimerats och godkänts av Socialstyrelsen, såsom naprapater och kiropraktiker. Vi vill verka för ökad kunskap och användning av komplementära terapier i hälso- och sjukvården. Kulturen måste ges en avsevärt större roll som hälsofrämjare i folkhälsoarbetet.

Den offentligt finansierade sjukvården ska dock inte uppmuntra eller stödja en patient att använda sig av metoder som saknar evidens. Hälso- och sjukvården ska inte erbjuda andra metoder för vård eller omvårdnad än de evidensbaserade.

Att snabbt kunna återgå till sina vanliga funktioner efter sjukdom är viktigt både för individ och för samhälle. Ett aktivt och samlat stöd till sjukskrivna visar på omtanke som i sig kan innebära en förbättring av hälsan. ”Grön rehabilitering”, där djur, trädgård och vistelse i naturen är bärande inslag, har visat goda resultat och kan för många sjukskrivna vara en hjälp att må bättre. För att kunna bedriva ett långsiktigt folkhälsoarbete är det väsentligt att följa hälsoutvecklingen samt att främja samhälls- och miljömedicinsk verksamhet och forskning.

Det är sedan länge bevisat att tobak är ett stort hälsoproblem, som kostar åtskilliga människor stora lidanden och samhället höga kostnader. Miljöpartiet vill därför att Landstinget i Kalmar län ska anta utmaningen från Tobacco Endgame och att länet ska vara rökfritt år 2025.

Livskvalitet är ett diffust begrepp som kan betyda olika för olika individer, men det är viktigt att försöka bejaka det som är livskvalitet för den enskilde. Alla människor ska uppmuntras att skaffa sig kunskaper i egenvård och förmåga att lyssna till kroppens signaler. Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att vården ska hjälpa individen att stärka den egna kraften för att behålla och förbättra hälsan. Viljan till förändrad

livsstil, exempelvis rök- och snusavvänjning, hjälp mot drogmissbruk och stöd till ändrade kostvanor, måste mötas på ett systematiskt sätt, med inspiration och samverkan med olika aktörer.

Miljöpartiets yttersta mål är god hälsa och livskvalitet för befolkningen.

 

JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMLIKHET

Miljöpartiet är ett feministiskt parti. Det innebär att vi med politiska verktyg vill motverka den rådande könsmaktsordningen, där män har mer makt än kvinnor. För Miljöpartiet är jämställdhet i grunden en frihetsfråga. Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. En modern och radikal politik för ökad jämställdhet lägger fokus på mäns och kvinnors lika möjligheter på såväl arbetsmarknaden som i ansvaret för hem och familj. Det är helt oacceptabelt att det finns skillnader inom vården, vilka endast kan förklaras med vilket kön man tillhör. För oss i Miljöpartiet är det en självklarhet att genusperspektivet ska genomsyra all vård och omsorg: genusmedvetande och kunskap om diskriminering ska omfatta all offentlig verksamhet. Kvinnor och män ska få ett jämställt bemötande.

Hälso- och sjukvården ska jämställdhetsintegreras, både för medarbetare och patienter.

Vi vill se fler förbättringsarbete med inriktning på jämställdhet. Uppföljning av jämställdhetsarbetet ska ske kontinuerligt.

Landstingets verksamhet ska vara tillgänglig för alla och på lika villkor. Inflytande och delaktighet är demokratiska rättigheter som har stor betydelse för folkhälsan. Hälso- och sjukvården ska ge vård och råd på invånarnas villkor och tillmötesgå de som på grund av fysiska eller psykiska funktionshinder annars har svårt att ta del av samhällets service.

Papperslösa ska ha rätt till vård på samma villkor som alla andra.

 

BARN OCH UNGA

Vi vill fortsätta utbyggnaden av familjecentraler. Målet med minst en familjecentral i varje kommun står fast. Idag ser inte en familj alltid ut på det traditionella sättet med mamma, pappa och barn. Dagens familj kan vara vad vi kallar stjärnfamilj och bestå av skilda föräldrar och bonussyskon eller två mammor; två pappor eller bara en

förälder. Vi ser det som viktigt att familjestöd och utbildningar utvecklas för att passa alla typer av familjer. Det är särskilt viktigt att barns och ungas utsatta situation uppmärksammas. Vi förordar så tidiga insatser som möjligt i samverkan med anhöriga, BHV, förskola, skola, ungdomsmottagningar, familjecentraler o.s.v.

Den fria barnsjukvården upp till 20 år vill vi behålla, och glasögon ska vara gratis för barn upp till sju år. Det är viktigt att även ungdomar har fri sjukvård eftersom det annars kan vara svårt att få den ekonomiska situationen att fungera utan att tumma på integriteten.

Ungdomsmottagningar ska vara lättillgängliga både för unga kvinnor och män, och mottagningarna ska medvetet arbeta jämställt i sina kontakter med unga och deras föräldrar.

 

ÄLDRE

Vi har en åldrande befolkning och Kalmar län har störst andel äldre i landet. Barnen och de äldre är de som mest nyttjar sjukvården därför behöver sjukvården vara särskilt anpassad för de äldres problem. De ”äldre äldre” är också de som är i störst behov av sjukvården, och ska därför prioriteras.

Den nyligen genomförda reformen med fri sjukvård för de som fyllt 85 år, är ett bra sätt att möta detta behov. Men vi behöver också öka hälso- och sjukvårdens kompetens när det gäller den psykiska hälsan hos äldre.

I Kalmar län är vi bra på demensvård men det finns fortfarande mycket kvar att förbättra. Vi vill utveckla demensvården för att fortsätta vara ett nationellt föredöme. I Kalmar finns Sinnenas Park, som hjälp och rehabilitering för inte minst de äldre. Vi vill se att det finns åtminstone en Sinnenas Park vid varje sjukhus i länet.

Hos äldre kan rutinmässig förskrivning av många läkemedel vara ett problem. Ibland uppmärksammas inte heller de biverkningar som läkemedel och kombinationer av läkemedel ger. Särskilt när det gäller äldre är det viktigt att det finns en namngiven vårdgivare som har ansvar för patientens läkemedelslista och vårdbehov.

 

NÄRA VÅRD

Primärvården utgör basen för hälso- och sjukvården, och på hälsocentralerna ska kompetens om hela människan finnas. Miljöpartiet vill utöka den nära vårdens

resurser. Vi vill också arbeta bort behovet av inhyrda läkare, bland annat genom att skapa en resurspool av läkare inom primärvården. Vi vill se långsiktighet och kontinuitet över tid, och det är angeläget, inte minst för kroniskt sjuka, att ha en fast läkarkontakt.

På en hälsocentral finns flera yrkesgrupper och bra hälsopedagogisk kunskap för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Även behandling av exempelvis sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat ska kunna erbjudas vid besvär i rörelseorganen. Hälsocentralen ska inte enbart behandla fysisk ohälsa utan också psykisk ohälsa, genom att erbjuda behandling av psykoterapeutisk kompetens, som exempelvis psykolog.

Fetma och övervikt är ett växande problem, som har ett högt pris såväl mänskligt som ekonomiskt. Kostrådgivning via dietist och ordination av fysisk aktivitet ser vi som en naturlig del i hälsocentralernas verksamheter.

Alla landstingets vårdcentraler är numera hälsocentraler med livsstilsmottagning. Nu vill vi gå vidare och utveckla hälsocentralerna till hälsans hus, ett hus där det även finns andra hälsofrämjande behandlingar som massage och akupunktur med mera, men som inte nödvändigtvis är landstingsdriven verksamhet. Livsstilsmottagningens verksamhet bör även den utvecklas. Kurser i mindfullness ska kunna ingå i livsstilsmottagningarnas koncept, liksom psykiatri av det mer förebyggande slaget och viss beroendevård.

Inom den offentligt drivna primärvården genomförs en satsning på lokalerna eftersom detta är ett sedan länge eftersatt område. Mycket är gjort, men mycket mer måste göras. När lokalerna byggs om, byggs till eller nybyggs ska det ske med evidensbaserad hälsodesign och med konstnärlig utsmyckning.

E-hälsa har redan en stor betydelse för en patientsäker, effektiv, klimatsmart vård, och denna betydelse kommer att öka. E-hälsa skapar också möjligheter för en sammanhållen och tillgänglig vård i hela länet, genom att geografiska avstånd mellan vårdgivarna får mindre betydelse.

Det är även viktigt att hälsocentralerna utvecklar sitt samarbete med sjukhusvården, kommunerna och andra myndigheter.

 

SPECIALISERAD VÅRD

Idag är tyvärr cancer en så vanlig sjukdom att det finns behov av att ytterligare förstärka möjligheterna till behandling inom länet. Väntetiderna för en del cancerpatienter är oacceptabelt långa. Vi menar att det måste till en kraftansträngning för att få bukt med detta. Ett sätt kan vara att börja betrakta vissa cancerdiagnoser som akutsjukvård, vilket inte görs idag.

Cancerpatienterna ska direkt när diagnosen är ställd få sin vårdplan där en tydlig tidsplan för behandlingen ingår.

På de områden där landstinget i Kalmar län inte är rankade i topp måste vi bli bättre.

Speciellt behöver vi satsa på förbättrad hjärtsjukvård och rehabilitering efter stroke.

Vi vill fortsätta att förbättra diabetesvården ytterligare, speciellt för våra yngre, genom att ge ökad sjukdomskunskap till patienterna.

För att bättre kunna hjälpa patienter som utsatts för våld i en nära relation vill vi arbeta för att öka kunskapen och medvetenheten hos medarbetarna.

Vi vill öka patientens valfrihet. Med en större öppenhet mot alternativa metoder ökar även patienternas möjlighet att finna en behandling som passar just dem. Vi vill till exempel att föräldrautbildningen alltid ska erbjuda profylaxkurs eller kurs i mindfullness. När barnet ska födas bör även hemförlossning kunna erbjudas.

Vi måste verka för att vår sjukvård blir bättre på att ta vara på organdonationer.

Ett bra näringstillstånd är en grundförutsättning för bästa möjliga vårdresultat. Maten som serveras till inneliggande patienter ska ses som en del av behandlingen och vara av hög kvalitet. Maten ska vara ekologisk och närodlad, grönsakerna GMO-fria och köttet garanterat fritt från smitta samt att minimikravet är att svensk djurskyddslagstiftning har efterlevts.

Miljöpartiet anser att sjukhusen ska drivas i landstingets regi.

 

PSYKIATRI

Landstinget i Kalmar län har mycket goda medicinska resultat när det gäller psykiatrin i nationella jämförelser. Dock har psykiatrin varit ett eftersatt område där de senaste årens debatt ute i samhället har satt fokus på brister. Miljöpartiet vill framför allt satsa på barns och ungas psykiska hälsa. Från och med 2014 byggs satsningen på Första linjens psykiatri för barn och unga upp. En satsning för att ta emot unga i länet med psykisk ohälsa. Vi tror att det är viktigt att värna denna reform för att möta det ökade behovet ute i länet på de platser där barnen och familjerna själva vill.

Vi vill satsa på att förbättra samarbetet mellan skola och psykiatrin för att, bland annat, tidigare utreda barn med neuropsykiatriska tillstånd.

Vi vill även öka tillgängligheten till psykiatrin bland annat genom det påbörjade arbetet med exempelvis fler psykologer inom primärvården. Ett ökat patientinflytande inom psykiatrin är nödvändigt.

Beroendevården har utökats med sprututbytesprogram, vilket hindrar smittspridning och är ett viktigt steg i att se missbrukaren som en sjuk människa och inte en

kriminell. Vi vill införa en vårdgaranti för beroendevård och göra beroendevården mer tillgänglig genom att delar av den finns nära, på hälsocentralernas livsstilsmottagningar.

 

TANDVÅRD

En god tandhälsa är viktigt för välbefinnandet. Mycket är vunnet genom förebyggande åtgärder, därför vill vi fortsätta att satsa på abonnemangstandvård, så kallad frisktandvård.

Det är viktigt att det inom vården finns en välfungerande samverkan mellan tandläkare och läkare. Mun- och tandhälsa måste ses som en del av individers totala hälsotillstånd.

Miljöpartiet ser tänderna som en del av kroppen och tandvård borde ingå i samma system som sjukvården, det vill säga berättiga till högkostnadsskydd.

Asyltandvården för barn ska ha samma regler som övrig barntandvård.

 

REHABILITERING

Hälso- och sjukvården behöver ha en helhetssyn på patienten, därför är det viktigt att utveckla rehabiliteringsverksamheten. Vi är övertygade om att alla människor vill och kan vara med och bidra i samhället.

Människor som blivit sjuka eller råkat ut för en skada ska garanteras rehabilitering och ges aktiva insatser och stöd för att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett bra liv. Individen ska själv ges större möjlighet att kunna påverka vilken form av rehabilitering som passar. Människor med medfödda eller tidigt uppkomna och livslånga funktionsnedsättningar har också rätt att få insatser som förebygger och minskar de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet.

Grön rehabilitering ska vara tillgänglig i hela länet och kan användas både i förebyggande och behandlande syfte. Arbete eller vistelse i terapiträdgårdar eller att umgås med djur, ofta utbildade vårdhundar eller hästar, har visat sig effektivt för läkning, habilitering och rehabilitering av fysiska och psykiska sjukdomar. Den gröna rehabiliteringen kan drivas såväl i offentlig som privat regi.

Habiliteringen är en viktig del inom vården. Vi vill ge vårdnadshavare större inflytande över habilitering till barn. Detta inkluderar även möjligheten att själv få välja vilket hjälpmedel som passar bäst, en personlig hjälpmedelsbudget skulle kunna vara en modell för detta.

 

ASYLVÅRD

Alla, även papperslösa och asylsökande, ska ha rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård. Det är hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf: vård ska ges efter behov – och det är det ska gälla även för asylsökande och papperslösa. Med respekt för alla människors lika värde är det en självklarhet att ingen ska behöva avstå vård i vårt land.

I Kalmar län är erfarenheten och kunskapen hög inom asylvården, och många gånger är vi ett föredöme för andra delar av landet. Nu vill vi gå vidare ytterligare genom att höja kompetensen och kunskapen när om tortyrskadeoffer i länet.

Tandvården för asylsökande ska i likhet med barnsjukvården vara kostnadsfri upp till 20 år.

 

MILJÖ

Vi ska fortsätta energieffektiviseringen. Vi ska även satsa på egen elproduktion med fler solcellsanläggningar och en fortsatt utbyggnad av egen vindkraft för att bli helt självförsörjande på el. Landstinget har idag helt fossilbränsle fri uppvärmning.

För att bli helt fossilbränsle fria i hela verksamheten behövs krafttag inom områden som resor och transporter. Hållbarhetsprogrammets miljömål ska uppnås – hela fordonsparken ska vara miljöbilar och drivas fossilbränslefritt.

Landstinget är en stor konsument av bomullsprodukter, vilka sliter hårt på miljö och människor vid tillverkning och produktion. Därför måste landstinget börja fasa in ekologisk och rättvise-certifierad bomull. De miljöer som barn vistas i inom landstinget ska vara giftfria: det kan exempelvis röra sig om leksakerna i väntrummen och gåvorna från Folktandvården.

Maten som serveras ska ses som en del av behandlingen och vara av hög kvalitet. Den ska vara ekologisk, näringsrik och fri från GMO. Vi vill även skärpa kraven på upphandling. Upphandlingen ska i än högre grad ta hänsyn till rättvisa, etik och miljö.

Pensionsavsättningarna som landstinget gör ska ske som investeringar i hållbara, gröna och helt igenom etiska näringar. Hela landstinget ska miljödiplomeras, och målsättningen måste vara att Landstinget i Kalmar län ska bli Sveriges grönaste landsting.

 

LÄKEMEDEL

Läkemedelsanvändningen är ett miljöproblem och ibland även ett hälsoproblem. Det finns dessutom ofta en lindring av symtomen i läkemedel medan orsaken till sjukdomen inte alltid kan botas. Vi menar därför att det är av största vikt att hälso- och sjukvården kan erbjuda andra behandlingsalternativ. Det är många gånger nödvändigt med läkemedel men det finns även tillfällen där andra typer av behandling ger lika bra eller bättre resultat. Dessutom kan kombinationer av läkemedelsbehandling och alternativa behandlings metoder ge den effekten att läkemedelsanvändningen minskar för vissa patienter. Detta vill vi bejaka.

Vi vill även genomföra informationskampanjer för att överblivna läkemedel i betydligt större utsträckning ska återlämnas till apoteken för destruktion.

 

KOLEKTIVTRAFIK

Vi vill fortsätta utvecklingen av kollektivtrafiken i länet. Vi har satsat 100 miljoner på utbyggd kollektivtrafik men satsningarna måste fortsätta.

Kollektivtrafiken är ett av de viktigaste verktygen för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser i Kalmar län. Kollektivtrafiken ska vara fossilbränslefri och biogas är ett prioriterat bränsle i den omställningen. Miljöpartiet vill att det alltid ska vara billigare att ta bussen än att resa med bil, biljettsystemen ska vara enkla, turerna ska vara täta, snabba och kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. Får vi fler att åka kollektivet – och fler att ställa bilen hemma – kan vi både öka jämställdheten, öka säkerheten och nå våra miljömål.

Antalet resande ska dubbleras på bekostnad av andelen som idag åker bil. För att klara det måste resan kunna ses som en del av arbetstiden med möjlighet till wifi. Det ska vara möjligt att bo i hela länet och ändå ha tillgång till kollektivtrafik, även på kvällar och helger.

 

FOLKHÖGSKOLORNA

Landstingets folkhögskolor utgör viktiga regionala intressen för folkbildning och kultur. Folkhögskolornas arbetsmetoder ska vara välkomnande för alla och stärka tanken om en helhetssyn på människan. Utbildningsmässigt ska folkhögskolorna aktivt utgöra en tydlig väg ut ur arbetslöshet framförallt för ungdomar. Demokrati, mångfald och kultur ska prägla skolorna. Vi vill dessutom att folkhögskolorna på olika sätt ska vara hälsofrämjande. Grön rehabilitering ska vara en del av folkhögskolornas uppdrag.

Folkhögskolorna ska vara klimatsmarta och vara ett förstahands alternativ för landstingets konferenser.

Vi vill se över möjligheten att bygga ett så kallat mediahus inom Gamlebys Folkhögskola.

 

KULTUR

Kulturens stora egenvärde för mänsklig utveckling och hälsa är en hörnsten för att generera ett hållbart och hälsosamt samhälle. Kulturens skapande kraft och upplevelsen av konst ska i ökad grad bejakas. Skolornas kulturresor måste anpassas till elevernas verklighet så alla länets elever får jämlik tillgång till kultur.

Landstinget i Kalmar län ska ta ett ökat ansvar för kulturen och konsten i länet med en tydligare kontroll över kulturmedlen.

Landstinget i Kalmar län ska avsätta en procent (1 %) av byggkostnaderna vid ny- och ombyggnad till konst och/eller evidensbaserad hälsodesign. Det årliga anslaget till inköp av konst ska höjas.

Kulturens goda inverkan på hälsan är väl belagd, och vi anser att det ska vara möjligt att ordinera ”kultur på recept”.

 

DEMOKRATI OCH PATIENTINFLYTANDE

Vi vill lägga fokus på att öka demokratin inom vården. Vi vill vara att hälso- och sjukvården lyssnar till invånarna i Kalmar län, så att sjukvården kan vara i samklang med medborgarnas vilja och behov. Detta kan ske exempelvis genom medborgardialoger och samtalsutbyten med brukar- och patientorganisationer.

Med större patiententfokus på vården ökar vi patientinflytande och kvaliteten på vården. Patientens bästa måste stå i centrum och säkrare system för samverkan mellan landsting, kommuner och hem måste utarbetas. Det är viktigt att nationella vårdprogram och riktlinjer på ett aktivt sätt inarbetas i vården.

Vi vill att landstinget arbetar aktivt för att öka kunskapen om komplementärmedicin bland vårdpersonal och allmänhet. Det är viktigt för patienten att kunna ha en förtroendefull diskussion om andra behandlingsmetoder än de som erbjuds inom hälso- och sjukvården.

Studier har visat att en patientfokuserad vård ger bättre medicinska resultat och sänker kostnaderna för vården. Människor som har makt över sina liv upplever oftare att de har god hälsa.

Patienten ska enkelt kunna läsa sin journal på nätet.

 

MEDARBETARE

Medarbetaren är hälso- och sjukvårdens största tillgång. I mötet med patienterna är medarbetarnas kunskap, erfarenhet och engagemang grunden för en god hälso- och sjukvård.

Medarbetarnas attityder och bemötande spelar en stor roll för patientens upplevelse av vården. Medarbetare i landstinget i Kalmar län måste få mer makt och inflytande över sin arbetsmiljö och sin arbetsplats. Möjligheten att starta personalkooperativ, intraprenad eller att starta eget måste finnas. Vi vill att arbetet med önskad sysselsättningsgrad för alla medarbetare fortsätter och det bör inte finnas delade turer på schemat. För att kunna bibehålla nöjda och kunniga medarbetare måste möjligheten att anpassa sin arbetstid efter rådande livssituation stärkas och diskuteras vid varje medarbetarsamtal. Vi vill även att det finns generösa möjligheter för alla medarbetargrupper att utveckla sin kompetens.

Jämställdhetsperspektivet ska hela tiden vara gällande.

 

FORSKNING OCH UTVECKLING

För att möta framtidens utmaningar måste vården ha moderna arbetsmetoder. Ett problem är att det idag kan ta elva till sjutton år att omsätta forskning till klinisk verksamhet. Det måste bli enklare att sprida lyckade exempel. Vi vill främja ett gott klimat för att innovationer och idéer från medarbetare ska kunna få genomslag i verksamheterna.

Om hälso- och sjukvården inte har en nära kontakt med forskningen är det svårare att bedriva en kunskapsstyrd och evidensbaserad vård.

Miljöpartiet vill se en fortsatt satsning på forskning och utveckling. Den röda tråden med systematiskt förbättringsarbete måste fortsätta. Speciellt måste satsningar ske inom området jämställd vård. Vi vill även se fortsatt utveckling av forskning inom hälsovetenskap och utökat samarbete med Linnéuniversitetet.

Att läkarutbildning nu förläggs till Linnéuniversitetet i Kalmar är bra och viktigt för sjukvården i länet. Vi vill även se en fortsättning av utbildningsanställningar för sjuksköterskor som utbildar sig till specialistsjuksköterskor.

 

VINSTER I VÅRDEN

Miljöpartiet vill att de aktiebolag som utför vårdverksamhet i Landstinget i Kalmar län ska ange i sin bolagsordning att verksamhetens syfte inte är att ge vinst till aktieägarna. I olagsordningen ska därför anges att bolagets syfte är att bedriva hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Upplägg som innebär för hög skuldsättning eller orimligt höga ränteutbetalningar, eventuellt via så kallade skatteparadis, ska stoppas. Kvalitetskrav ska ställas i sådan omfattning att det inte lämnas utrymme för oproportionerliga vinstuttag. Verksamhetens ekonomi ska redovisas öppet och vara lätt för tillsynsmyndigheter att granska. Vården får inte bli en marknadsplats med ett beställarsystem, som riskerar att begränsa vem som får vård och när. Det måste alltid vara behoven som styr vården. Utgångspunkten för vård som finansieras av offentliga medel ska vara att leverantören betalar skatt i Sverige. Vi föredrar alltid kvalitetsupphandlingar framför prisupphandlingar, och miljöaspekterna ska viktas betydligt tyngre än idag.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s