tre interpellationer

På senaste landstingsfullmäktige fick jag tre interpellationer, det har jag nämnt tidigare. Här nedan följer svaren, eventuellt med kommentar. Själva interpellationerna hittar ni på landstingets hemsida.

Svar på interpellation (20110133/9) från Björn Hult (M) och Lennart Hellström (M) till Jessica Rydell (Mp) angående antroposofisk medicin

Oavsett vilket problem en patient har så är det läkaren som har kunskapen om vilken behandling som är lämpligast. Det är alltid den medicinska bedömningen som är avgörande för vilken behandling man får. En landstingspolitiker kan inte och ska inte bedöma behovet av insatser i enskilda fall, men vi har ansvar för att hålla möjligheter öppna, särskilt för de patienter där vi för närvarande har väldigt lite att erbjuda.

Till och från remitteras patienter från vårt landsting till Vidarkliniken för vård. Det är patienter som av olika skäl inte har fått den vård som de behöver hos oss och som på läkares inrådan väljer att behandlas på Vidarkliniken. I maj i år träder ett nytt riksavtal för utomlänsvård i kraft. Med det nya riksavtalet får vi bekymmer när vi ska remittera om vi inte har ett eget avtal. Utan avtal riskerar vi att inskränka patientens valfrihet.

De fem största landstingen i Sverige, Stockholm, Sörmland, Västra Götaland, Skåne och vår regionsjukvårdspartner Östergötland, har avtal med Vidarkliniken. Det betyder att hälften av Sveriges befolkning har möjlighet att välja den vård som Vidarkliniken erbjuder. När vi nu i landstinget i Kalmar län ger möjlighet för ST-läkare att förlägga delar av ST-tjänstgöringen på Vidarkliniken är det orimligt att inte ge även våra patienter möjlighet att välja den här vården. Vägen till Sveriges säkraste vård måste innehålla ett öppet förhållningssätt och valmöjlighet för patienten.

På interpellationens frågor vill jag ge följande svar:

  1. Anser du att att landstinget ska använda skattemedel till icke evidensbaserad medicin, t.ex. antroposofi? Och isåfall, vilka andra ska kunna kräva att få sådana medel utöver antroposofin?

Vi använder mycket skattepengar till icke-evidensbaserad vård och det är bra – annars skulle många patienter bli helt utan vård! På SBU (som får anses som auktoritet inom evidensbaserad medicin i Sverige) så har man hittat viss evidens för att andelen patienter som behandlats med evidensbaserade åtgärder är 50% inom internmedicin, 33% inom allmänmedicinen, 25% inom kirurgi och 75% inom psykiatriska slutenvård.

Evidensbaserad vård är ett självklart och överordnat mål, men det är långt ifrån verklighet inom många av sjukvårdens åtgärder och verksamheter. Jag har stor respekt för alla våra landstingsanställda som också efter bästa förmåga försöker att hjälpa patienter med oklara tillstånd eller tillstånd där evidens för rätt åtgärd saknas.

  1. Om du tänker verka för ett avtal med antroposofisk vårdgivare, vilka kriterier ska denna uppfylla jämfört med exempelvis en av socialstyrelsen legitimerad vårdgivare som önskar avtal med landstinget?

Alla vårdgivare som söker vårdavtal med landstinget måste uppfylla samma kriterier på kvalitet och patientnytta.

  1. Vilken verksamhet i det befintlig hälso- och sjukvård skall nedprioriteras för att skapa utrymme för antroposofisk vårdgivare?

Att öka valfriheten för våra patienter är viktigt. Vi har idag ett antal patienter som inte blir friskare av den vård som landstinget kan erbjuda. En kontaktyta med andra behandlingsformer skulle i bästa fall kunna leda till att bra idéer tas hem till den egna organisationen inom de områden där vi idag står handfallna.

Kalmar den 7 mars 2011

Jessica Rydell (Mp)

Vice ordförande Landstingsstyrelsen

Reflektion: Det som kändes lite konstigt med debatten om denna interpellation var att det båda Moderaterna, som är läkare båda två, kallade sina kollegor, både yrkesmässiga och politiska kollegor, för oseriösa. Att fem landsting, de fem största i landet, har avtal med Vidarkliniken och minst fyra av dessa landsting är moderat ledda verkade inte ha gått upp för våra moderata ledamöter. Att dessutom flera läkarkollegor remitterar till Vidarkliniken från dessa landsting det verkar vara helt utanför dessa läkares begreppsvärld. Jag misstänker att de trampat vissa av sina kollegor, både politiska och yrkesmässiga, på tårna med dessa uttalanden. Ja, det kan inte vara lätt att vara varken moderat eller läkare i det läget.

Svar på interpellation (20110137/11) från Magnus Danlid (C) till Jessica Rydell (Mp) angående primärvårdens laboratorieverksamhet.

När det gäller Hälsocentralernas laboratorieverksamhet måste det övergripande målet vara patientsäkerhet. Vilka prover som analyseras var ska i första hand försäkra att patientens säkerhet inte äventyras. Den organiseringen av laboratorieverksamheten på hälsocentralerna och på diagnostiskt centrum som finns idag uppfyller detta mål.

Man ska komma ihåg att inom Hälsoval Kalmar län gäller inte bara valfrihet för patienten utan även i stor utsträckning för vårdenheten. Analysmetoder och tekniskutrustning för analys blir mer och mer avancerade vilket i sin tur gör att vårdenheten hela tiden måste göra bedömningen vad som är patientsäkert att göra på den egna mottagningen och vad som bäst görs på Diagnostiskt centrum.

Jag vill ge följande svar på interpellantens frågor:

1. Hur ser statistiken ut för primärvårdens lokala laboratoriers analysverksamheter i länet före och efter Cosmics införande?

Samstämmiga uppgifter från verksamheten menar att laboratorieverksamheten inte påverkats av införandet av Cosmic. Däremot kommer Cosmic att möjliggöra analys på distans, det vill säga proverna kommer att kunna tas på hälsocentralen och värdena skickas via Cosmic för analys hos Diagnostiskt centrum.

2. Om det har skett en utveckling mot en centralisering av analysverksamheten, vilket jag befarar, tycker Du att denna centralistiska Kalmar länsmodell är bra?

I och med införande av Hälsoval står det hälsocentralerna väldigt fritt att själva styra över vilken laboratorieverksamhet som ska bedrivas lokalt. Många analysapparater är både dyra i inköp och i service. Därför kan det vara så att vissa hälsocentraler väljer att inte fortsätta analysera vissa prover efterhand. Dessutom finns laboratorieverksamheten som en fri nyttighet i Hälsval Kalmar län.

3. Kommer Du som landstingsråd att medverka till att stärka de lokala labben, och isåfall hur?

Det är viktigt med ett patientsäkerhetsfokus. Den laboratorieverksamhet som behövs för att ha en säker vård ute på hälsocentralerna finns där den ska vara. När det gäller avancerade analyser måste varje vårdenhet göra en bedömning utifrån patientsäkerheten. Rätt kompetens måste finnas för att kunna utföra och analysera prover och idag finns inte tillgång till biomedicinsk analytiker på alla vårdenheterna vilket kan utgöra ett hinder. Allt detta kan givetvis regleras inom hälsoval men vi måste vara medvetna om att det kräver resurser och det är viktigt att varje skattekrona används så effektivt som möjligt.

Kalmar den 7 mars 2011

Jessica Rydell (Mp)

Landstingsråd med ansvar för primärvård

Svar på interpellation (20110139/12) från Pierre Edström (Fp) till Jessica Rydell (Mp) angående folkhälsan i Hultsfred

Folkhälsoarbete är komplext och måste ske på många olika nivåer med olika samhällsaktörer. En förutsättning för god folkhälsa är socioekonomisk jämlikhet och jämställdhet. Vi arbetar nu enligt folkhälsoplanen som antogs 2002, och en ny kommer 2012. De insatser vi i landstinget gör idag kanske ger resultat om en generation eller ännu längre tid. Det är därför viktigt att arbeta systematiskt och tålmodigt med folkhälsoarbetet.

I Hultsfred har man arbetat hårt med dessa frågor och även om ohälsotalet fortfarande är högt så har kan vi idag lyckligtvis skönja en positiv trend gällande hälsotalen i Hultsfred. En fortsatt god dialog mellan landstinget och Hultsfreds kommun är absolut nödvändig för att denna positiva trend ska hålla i sig.

På interpellationens frågor skulle jag vilja ge följande svar:

1. Vilka åtgärder kommer landstinget att vidta för att generellt minska ohälsan i Kalmar med särskild inriktning på just Hultsfreds kommun?

Vi arbetar långsiktigt tillsammans med folkhälsoråd och genom goda kontakter mellan folkhälsocentrum och kommunen. Landstinget, genom folkhälsocentrum, stödjer kommunerna generellt genom framtagande av folkhälsoprofil. Varje kommun har ett folkhälsoråd där landstinget finns representerat i form av lokal politiker. Just nu pågår i alla kommuner framtagandet av en ny folkhälsopolitisk plan som kommer att vara till god hjälp vid planering för en bättre folkhälsa i den enskilda kommunen.

2. Hur långt har arbetet kommit med den planerade satsningen på rehabilitering i Hultsfred och Nybro?

Arbetet på båda två orterna är igång och har fått resurstillskott för att stärka upp sin verksamhet enligt gällande plan. Nu är det viktigt att vi ser till att fortsätta stötta arbetet så att satsningen blir så lyckosam som vi alla önskar.

Kalmar den 7 mars 2011

Jessica Rydell (Mp)

Landstingsråd med ansvar för folkhälsa

Annonser
Det här inlägget postades i Hälso- och sjukvård och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s